MAGDALENA HALEMBA

Psycholog, Trener Umiejętności Psychospołecznych,
Coach i Mentor Kryzysowy, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w 2007r. specjalizując się w zagadnieniach z zakresu psychologii pracy i organizacji (psychologia menadżerska) oraz psychologii sądowej.

Certyfikat trenera umiejętności psychospołecznych uzyskałam w 2008r. kończąc VII edycję Szkoły Trenerów organizowaną przez firmę METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne.

Od 2010r. podnoszę swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia coachingu uczestnicząc w kursach organizowanych min. przez firmę METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne.

Od 2019r. podnoszę swoje kwalifikacje w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu, gdzie rozwijam swoje umiejętności w zakresie pracy z osobami przeżywającymi kryzys emocjonalny, zdobywam wiedzę z zakresu mentoringu kryzysowego, terapii kryzysowej jak i psychologii sukcesu, neurobiologii sukcesu.

Od 2022r dodatkowo podnoszę swoje kwalifikacje psychoterapeutyczne w SWPS Uniwersytet Humanistospołeczny Warszawa, Katowicki Instytut Psychoterapii Katowice oraz w Instytucie e-psyche Katowice. Swoją pracę poddaję regularnym superwizjom.

Ukończyłam ponad 300 godzin szkoleniowych z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego min. o takiej tematyce jak: stres i relaksacja, komunikacja interpersonalna, zarządzanie projektem, odkryj w sobie lidera, inteligencja emocjonalna dla menedżera z wykorzystaniem Neuro-Lingwistycznego Programowania i technik Anthony’ego Robbinsa, ABC sprzedaży, sytuacje trudne z klientem, rozwój umiejętności budowania własnej pozycji w grupie, zarządzanie czasem, rekrutacja i selekcja, wystąpienia publiczne, CSR i jego rola w budowaniu konkurencyjności firmy.

Czas współpracy z firmami jak UPC Polska Sp. z.o.o., Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., Firma Chemiczna Dwory S.A., EWC Sp. z o.o. Europejskie Centrum Pracy Biuro Regionalne Katowice czy MANPOWER Polska Sp. z o.o. to okres, kiedy  odpowiedzialna byłam za wykonywanie takich czynności jak: prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji na stanowiska niższego i wyższego szczebla organizacji, stanowiska specjalistyczne, kierownicze (administracja, IT, budownictwo, księgowość i finanse, handel, catering, logistyka, marketing, produkcja), dbanie o właściwe wdrażanie nowo przyjętych pracowników, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, wsparcie administrujących ZFŚS, koordynowanie systemów okresowych ocen pracowników, wsparcie w tworzeniu ścieżek rozwoju pracowników, obsługa działalności szkoleniowej oraz prowadzenie szkoleń. To dzięki współpracy z tymi firmami ujrzałam jak duże znaczenie dla efektywnie wykonywanych zadań ma właściwie dopasowany względem siebie zespół pracowników, jak silny wpływ na jakość pracy ma lider jak i predyspozycje osób zajmowanych poszczególne stanowiska pracy, jak ważna jest skuteczna komunikacja w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem w pracy.

Współpraca z Centrum Integracji Społecznej ukazała mi obraz osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym często będących w głębokim kryzysie emocjonalnym. Aktywizacja zawodowa tych osób jest dużym wyzwaniem. Brak posiadania kwalifikacji zawodowych, uzależnienia tej grupy osób, niewłaściwe nawyki często przekazywane pokoleniowo są ogromną barierą na uzyskanie zatrudnienia. Te doświadczenia wykorzystuję jako przestrogę dla kształcącej się młodzieży w zagadnieniach dotyczących szkoleń i poradnictwa zawodowego. Jest trudno zmieniać nasze nawyki dlatego trzeba o nie dbać od podstaw.

Posiadam 15 letnie praktyczne doświadczenie związane z zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przeprowadzonych ponad 800h szkoleniowych współpracując z firmami i placówkami jednostek budżetowych: Firma Chemiczna Dwory S.A., MANPOWER Polska Sp. z o o., UPC Polska Sp. z o.o.,Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. , EWC Sp. z o.o. Europejskie Centrum Pracy Biuro Regionalne Katowice, Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, ZST w Mikołowie, I LO w Mikołowie, II LO w Mikołowie, Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice.

Prowadzenie własnej działalności przez ponad 8 lat to przede wszystkim czas, który pokazuje mi ile ryzyka, jak dużo wyzwań i trudności do rozwiązania, jakie inwestycje i jaka kontrola w zakresie finansów konieczna jest po stronie pracodawcy, aby móc zapewnić stabilne i atrakcyjne zatrudnienie swoim pracownikom.  Wynagrodzenia, atmosfera i konflikty na różnych obszarach, presja obowiązków często są kwestią sporną, co obserwowałam pracując w Działach HR. Praca w działach HR oraz  próby zmierzające do rozwoju własnej firmy dają mi szerszą perspektywę zrozumienia stron konfliktów, pewniejszą postawę w stawianiu granic, tworzeniu działań zmierzających do współpracy  w obliczu reagowania na konflikt.

Własną działalność gospodarczą  prowadzę od 2013r. początkowo pod nazwą MAGNAT GROUP Magdalena Chowaniec. Był to czas kiedy po raz pierwszy miałam możliwość zmierzenia się z wyzwaniami jakie dotyczą przedsiębiorcę na rynku polskim. Własne zdobyte doświadczenia zawodowe postanowiłam połączyć z grupą specjalistów w branży budowlanej i tak wspólnie rozpoczęliśmy realizację zleceń specjalizując się w obszarze wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych. Motywem przewodnim założenia własnej działalności gospodarczej były elastyczne godziny pracy, dostosowane do własnych możliwości, co w przypadku założenia rodziny stało się dla mnie priorytetem dla możliwości kontynuowania życia zawodowego.

W 2017r. podjęłam decyzję o utworzeniu spółki cywilnej rozszerzając zakres usług o prace żelbetowe. Krok ten miał otworzyć możliwości na większą liczbę zleceń, lepsze zyski co wiązało się też z większym ryzykiem inwestycji, większą liczbą zatrudnienia pracowników. 2017 – 2019r. był dla mnie okresem ogromnych wyzwań. Wyzwania te niosły za sobą duże możliwości wzrostu zysków ale niestety też strat finansowych, które również się pojawiały. Mimo zadowolenia naszych Klientów, zadowolenie to nie przekładało się na nasze efekty finansowe. Osobiście dla osoby interesującej się rozwojem osobistym i zawodowym był to dla mnie szczególnie ważny czas, czas nauki na własnym trudnym doświadczeniu,  który wymagał wielu przemyśleń i wprowadzeniu zmian w podjętych decyzjach. Radzenie sobie z emocjami w obliczu trudnych sytuacji w połączeniu z problemami życia rodzinnego bywało nie raz szczególnie ciężkie. Czas, cierpliwość, spojrzenie na życie z różnych perspektyw, podejmowanie konkretnych kroków, wsparcie przynosiły w końcu poprawę sytuacji. Zdecydowaliśmy wraz ze wspólników o zamknięciu s.c.

Obecnie w zakresie prac związanych z branżą budowlaną koncentruję się na rozwoju własnej działalności specjalizując się już tylko w wykonywaniu zleceń w branży instalacyjnej. Zaufali nam min.: NITROERG S.A., EL 12, UNIWERSYTET ŚLĄSKI W Katowicach, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, MOSTOSTAL ZABRZE S.A., AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W Katowicach, KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Katowicach, POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. i in.

Zdobyte doświadczenie osobiste i zawodowe  jako Psycholog , Trener, Coach i Przedsiębiorca oraz stale podnoszone kwalifikacje zawodowe uważam za szczególnie cenne w wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego  moich Klientów w kierunku osiągania odpowiedniego dobrostanu psychicznego.

Góra optymizmu i wytrwałość pozwoliły mi zwyciężyć z przeciwnościami losu. Z pełną mocą poczułam na swoich barkach siłę problemów życia a za wygraną dzielę się teraz tymi umiejętnościami i wyciągam z kryzysów moich Klientów w pracy indywidualnej, co wybrałam jako jedną  z moich misji zawodowych.

Tylko wsparcie  udzielane w odpowiednim czasie,  może zapobiec wielu problemom w relacjach z innymi jak i ze samym sobą. W przypadku braku niezwłocznej interwencji i pozostawienia ofiar kryzysu samym sobie, zachodzi prawdopodobieństwo przejścia osoby w kryzysie na stronę negatywnych oraz nieprzystosowawczych rozwiązań z postępującą w miarę upływu czasu dezintegracją i patologizacją zachowania z zagrożeniem własnego życia. Efekt wydarzenia kryzysowego może w konsekwencji prowadzić po stronie zdrowia psychicznego min. do zaburzenia nastroju np. depresja, zaburzenia nerwicowe np. zaburzenia lękowe, nerwica natręctw, zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi np. zaburzenia odżywiania się, nieorganiczne zaburzenia snu, dysfunkcja seksualna, uzależnienia jak nie tylko alkoholizm ale i np. pracoholizm, zakupoholizm. Innymi negatywnymi efektami wydarzenia kryzysowego, długotrwale działającego stresu, gdzie jednostka podejmuje nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie  po stronie zdrowia fizycznego to np.: udary, choroba wieńcowa czy wrzody. Trwanie latami w sytuacji stresowej, traumatyczny rozwój są kierunkiem do rozwoju zaburzeń osobowości. Dlatego też …

WSPARCIE JEST WAŻNE

Zapraszam do współpracy

Magdalena Halemba

 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ROZWIJANYCH PRZEZE MNIE UMIEJĘTNOŚCI

09 2023 – psyche.eu.s.c.Warsztat EMDR Poziom II  prowadzony przez dr Anabel Gonzalez:nabycie praktycznych umiejętności z zakresu terapii EMDR (Eay Movement Desensitization and Reprocessing) dot traumy złożonej, poznanie stosowania EMDR w szczególnych sytuacjach klinicznych, takich jak: uzależnienie, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe

09 2023 – nadal Uniwersytet SWPS Warszawa;  Psychotraumatologia – poziom zaawansowany: wykształcenie na poziomie zaawansowanym praktycznych umiejętności: w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt) i wczesnej interwencji po traumatycznych zdarzeniach oraz terapii skoncentrowanej na traumie dorosłych ofiar

10 2022 – 07 2022 Uniwersytet SWPS Warszawa; Psychotraumatologia: wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych i wczesnej interwencji po traumatycznych zdarzeniach oraz terapii skoncentrowanej na traumie dorosłych ofiar – psychologiczne mechanizmy radzenia sobie z doświadczeniami zagrożenia życia oraz ich długofalowe konsekwencje to postać zaburzeń jak PTSD, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości czy Complex PTSD, nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia terapii zaburzeń pourazowych z wykorzystaniem procedury przedłużonej ekspozycji, przetwarzania poznawczego, eklektycznej terapii traumy, ekspozycyjnej terapii narracyjnej i EMDR

IV 2023 E – psyche.eu.s.c.Warsztat EMDR Poziom I prowadzony przez dr Anabel Gonzalez: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu terapii EMDR (Eay Movement Desensitization and Reprocessing) dot traumy prostej – to metoda leczenia zespołu stresu pourazowego,traumy, depresji i lęku, gdzie na podstawie badań naukowych stwierdza się pozytywne zmiany neurofizjologiczne i biologiczne a co za tym idzie i psychiczne tylko z udziałem interwencji psychoterapeutycznej, bez farmakologicznej. Przedmiotem terapii EMDR są wspomnienia wydarzeń lub doświadczeń traumatycznych, które przyczyniły się do rozwinięcia patologii lub dystresu u klienta

VI 2022 – IV 2023 Katowicki Instytut Psychoterapii; Studium Psychoterapii Par: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zagadnień klinicznych związanych z kryzysem partnerskim i małżeńskim, zdobycie umiejętności z zakresu terapii par z uwzględnieniem terapii narracyjnej, systemowej, eriksonowskiej oraz skoncentrowanej na zasobach

I 2022XII 2022 Instytut Pozytywnej  Terapii Kryzysu; kurs z zakresu „Psychologia osiągnięć i rozwoju” obejmujący zagadnienia: psychologii sukcesu, pozytywna psychologia osiągnięć, poprawne definiowanie celów strategia WOOP, pozytywna psychologia nawyków, neurobiologia nawyków, neurobiologia osiągnięć

I 2022 – IV 2022 Instytut Pozytywnej  Terapii Kryzysu; kurs z zakresu metod radzenia sobie w sytuacjach stresowych „Stres Metoda 4 S”, praca z osobami w stresie w oparciu o podejście pozytywnej psychologii stresu

III 2019 – VII 2021 Instytut Pozytywnej  Terapii Kryzysu;kurs rozszerzający zakres kompetencji pracy coacha o możliwość pracy z klientem będącym w silnym stresie i w kryzysie; praca z klientem zawiera elementy interwencji kryzysowej: pomoc w sytuacji nagłej utraty członka rodziny, utrata pracy, diametralne pogorszenie sytuacji finansowej, utrata zdrowia itp sytuacje wybijające z normalnego toku życia

III – VII 2017 Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników P. Walter; kurs dotyczący diagnozowania Wewnętrznych Wzorców Zachowania (Talenty), kształtujący umiejętność przewidywania zachowania pracowników w środowisku pracy, bez używania testów i kwestionariuszy osobowości

VII 2017 Akademia Mistrzów im. Zbigniewa Czajkowskiego; intensywny kurs „Projektowanie Mistrza”

XI 2016 Akademia Mistrzów im. Zbigniewa Czajkowskiego; intensywny kurs „Sekretne umiejętności”

IX 2013 – IV 2014 Maraton Coachingu; cykl szkoleniowy Profesjonalny Coach w ramach Polskiej Szkoły Coachingu (PSC); METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne, Katowice

V – VI 2014 Śląskie Centrum Coachingu PI; cykl szkoleniowy z zakresu prowadzenia coachingu 48h; MDS Centrum Wsparcia Biznesowego M. Doluk – Świerczek

11-12 IX 2010 ABC Coachingu; zrozumienie istoty, celu coachingu, poznanie standardów coachingu International Coach Federation (ICF), zapoznanie z metodologią coachingu; METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne, Katowice

2009 – 2010 szkolenia wewnętrzne Leroy Merlin: ABC sprzedaży, Sytuacje trudne z klientem, Rozwój umiejętności budowania własnej pozycji w grupie, Zarządzanie czasem, Rekrutacja i selekcja, Wystąpienia publiczne, Prawo pracy

V-VI 2010 projekt: Tutor dla seniora; cel – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych – prowadzenie indywidualnych zajęć dotyczących obsługi komputera i korzystania z Internetu z osobą w wieku powyżej 60 lat

14-16 V 2010 szkolenie: Wybory samorządowe z perspektywy młodzieży Mniejszości Niemieckiej; celplanowanie kampanii wyborczej, przygotowanie budżetu i racjonalne nim zarządzanie, przygotowanie materiałów wyborczych, kształtowanie wizerunku publicznego, wystąpienia publiczne, jak i kiedy warto prowadzić kampanie bezpośrednią, medialną, ukierunkowaną i negatywną, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

V 2008 – III 2009 Śląska Akademia CSR i współpracy międzysektorowej; cel – wykształcenie lokalnych doradców ds. CSR i współpracy międzysektorowej, a zarazem multiplikatorów idei społecznie odpowiedzialnego biznesu; seminaria oraz warsztaty dot. min.: CSR, prawa człowieka a kultura organizacyjna firmy, komunikacja interpersonalna i społeczna, umiejętności liderskie, budowanie zespołu, wystąpienia publiczne; zarządzanie różnorodnością w organizacji

III – V 2008 IDF Sp. z o.o. Indywidualne Doradztwo Finansowe; kursy
i szkolenia dotyczące rynku finansowego: analiza potencjału i potrzeb finansowych klienta indywidualnego, przygotowywanie indywidualnej koncepcji finansowej dla klienta

V 2007 – IV 2008 Szkoła Trenerów VII edycja; zdobycie umiejętności
z zakresu prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych; METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne, Katowice

8-9 IV 2006 trening: Inteligencja Emocjonalna dla menedżera z wykorzystaniem Neuro-Lingwistycznego Programowania i technik Anthony’ego Robbinsa

15 III 2006 szkolenie: Zarządzanie projektem; Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10 – 11 XII 2005 warsztat: Odkryj w sobie lidera – budowanie zespołu
i podejmowanie decyzji; Meritum: Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne

9 XII 2005 szkolenie z zakresu psychologii menedżerskiej: Assessment Centre; Centrum Doradczo Szkoleniowe izar

19 XI 2005 szkolenie z zakresu psychologii menedżerskiej: Komunikacja interpersonalna; Centrum Doradczo Szkoleniowe izar

28 IX 2005 szkolenie: Stres/ relaksacja; Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

22 IX 2005 szkolenie: Rozmowa kwalifikacyjna i inne metody selekcji; Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

X 2002 – VI 2007 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek psychologia, specjalizacja psychologia pracy i organizacji, psychologia sądowa